ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van het Juridisch Adviesbureau Stemfoort:

1. GEBRUIKTE DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de contractspartijen als volgt aangeduid:

Juridisch Adviesbureau Stemfoort: Gevestigd en kantoorhoudende te Udenhout (gemeente Tilburg). De eigenaar van het bureau is Mw mr. A.M. Stemfoort.

De cliënt: de contractspartij van het Juridisch Adviesbureau Stemfoort

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënt aan het Juridisch Adviesbureau Stemfoort verstrekt, alsmede op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt.

3. OPDRACHT

Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het Juridisch Adviesbureau Stemfoort is aanvaard. Tot aanvaarding is het Juridisch Adviesbureau Stemfoort nimmer verplicht.

Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het Juridisch Adviesbureau Stemfoort.

Een opdracht geldt voor onbepaalde tijd.

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Het Juridisch Adviesbureau Stemfoort bepaalt, al dan niet in overleg met de cliënt, de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

Het Juridisch Adviesbureau Stemfoort zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, maar geeft nimmer garantie voor het bereiken van een bepaald resultaat.

Het Juridisch Adviesbureau Stemfoort voert haar werkzaamheden naar beste vermogen uit.

De opdracht wordt uitsluitend ten behoeve van de cliënt uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de door het Juridisch Adviesbureau Stemfoort verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de cliënt een derde van de inhoud van die werkzaamheden kennis laat nemen, dient de cliënt te bewerkstelligen dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard. De cliënt vrijwaart het Juridisch Adviesbureau Stemfoort tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door het Juridisch Adviesbureau Stemfoort ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

5. INSCHAKELING DERDEN

Het Juridisch Adviesbureau Stemfoort is bevoegd om namens en op kosten van de cliënt diensten van derden te betrekken. Hierbij zal het Juridisch Adviesbureau Stemfoort vanzelfsprekend de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen.

Indien een ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid beperkt, dan is het het Juridisch Adviesbureau Stemfoort toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de cliënt te aanvaarden.

Het Juridisch Adviesbureau Stemfoort is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van een ingeschakelde derde of voor tekortkomingen in van derden ontvangen informatie, behoudens opzet of grove schuld van het Juridisch Adviesbureau Stemfoort.

6. HONORARIUM EN KOSTEN

De cliënt is aan het Juridisch Adviesbureau Stemfoort een honorarium, te vermeerderen met BTW, alsmede een vergoeding voor de gemaakte kosten verschuldigd.

De gemaakte kosten bestaan uit:
de te specificeren kosten, zoals onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, kosten ten behoeve van taxaties en vertalingen en dergelijke; niet eenvoudig te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, fax, e-mail en dergelijke, forfaitair vastgesteld op 5% van het honorarium en te vermeerderen met BTW.

Reisuren zijn declarabele uren. De opdrachtgever dient deze uren derhalve te vergoeden tegen het afgesproken uurtarief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Het Juridisch Adviesbureau Stemfoort is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel de einddeclaratie worden verrekend.

7. BETALING

De betaling van declaraties dient zonder enige aftrek, korting, verrekening of opschorting, te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, op de wijze zoals op de declaratie vermeld.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Daarnaast behoudt het Juridisch Adviesbureau Stemfoort zich bij niet tijdige betaling het recht voor om haar werkzaamheden te staken.

Indien het Juridisch Adviesbureau Stemfoort incassomaatregelen neemt ter incassering van openstaande declaraties, dan is de cliënt de buitengerechtelijke kosten en (voor zover deze daarin niet zijn inbegrepen) de kosten die zijn veroorzaakt door de noodzakelijke inschakeling van derden, verschuldigd.

Indien de cliënt zich niet kan verenigen met een declaratie die door het Juridisch Adviesbureau Stemfoort voor de verrichte en/of nog te verrichte diensten aan de cliënt is verzonden, dient de cliënt zulks bij voorkeur schriftelijk aan het Juridisch Adviesbureau Stemfoort kenbaar te maken. Indien de cliënt zijn bezwaren kenbaar maakt, ontvangt hij zo spoedig mogelijk een specificatie van de declaratie (voor zover het een declaratie voor reeds verrichte werkzaamheden betreft). Indien de cliënt geen bezwaren kenbaar maakt tegen de declaratie en het Juridisch Adviesbureau Stemfoort vervolgens tot invordering overgaat via een gerechtelijke procedure, verliest de cliënt het recht om deze mogelijke bezwaren tegen de declaratie alsnog in de invorderings-procedure als verweer tegen de vordering aan te voeren.

8. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van het Juridisch Adviesbureau Stemfoort voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van het Juridisch Adviesbureau Stemfoort in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

De beroepsaansprakelijkheid van het Juridisch Adviesbureau Stemfoort is verzekerd bij Markel International Nederland tot een bedrag van € 250.000,00 per gebeurtenis en maximaal een maal per jaar. Over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden desgevraagd door het Juridisch Adviesbureau Stemfoort nadere inlichtingen verschaft.

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens het Juridisch Adviesbureau Stemfoort in verband met door het Juridisch Adviesbureau Stemfoort verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en het Juridisch Adviesbureau Stemfoort is Nederlands recht van toepassing.

Ten aanzien van geschillen die behoren tot de competentie van de Rechtbank zal alleen de Rechtbank te Breda bevoegd zijn van dat geschil kennis te nemen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62792660.

Zij liggen voorts ter inzage op het kantoor van het Juridisch Adviesbureau Stemfoort aan de Klaproos 48 te Udenhout en worden op verzoek kosteloos aan opdrachtgevers toegezonden.

Algemene voorwaarden “Juridisch Adviesbureau Stemfoort”
gevestigd en kantoorhoudende te Udenhout aan de Klaproos 48.